Ultima modificare aduse portalului: 28 May 2024.
 

infopay

Folder Anul 2022

Nr. Crt.

Data adoptarii

Data intrării în vigoare

Titlul  hotărârii adoptate de consiliului local

Funcţia, prenumele şi numele iniţiatorului

Evenimente ulterioare adoptării2

 1

 31.01.2022

31.01.2022 HCL NR 1  - utilizarea excedentului reportat din anul precedent

 primar: Cerbu Loredana

 

 2

 31.01.2022 31.01.2022 HCL NR 2  - utilizarea fondului de rulment in anul 2022

 primar: Cerbu Loredana

 

 3

 31.01.2022

 31.01.2022

 HCL NR 3 - aprobarea Programului de reparatii imobile din comuna Dodesti intocmit pentru anul 2022

 primar: Cerbu Loredana

 

 4

 31.01.2022

 31.01.2022

 HCL NR 4 - aprobarea organizarii  Retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Dodesti, judetul Vaslui, pentru anul scolar  2022-2023

 primar: Cerbu Loredana

 

 5

 31.01.2022

 31.01.2022

 HCL NR 5 - alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile: februarie, martie, aprilie 2022

 primar: Cerbu Loredana

 

 6

 31.01.2022

 31.01.2022

 HCL NR 6 - aprobarea Raportului asupra activităţii desfaşurate de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II  al anului 2021

 primar: Cerbu Loredana

 

 7

31.01.2022

31.01.2022

 HCL NR 7 - aprobarea Planului de acţiuni si lucrări de interes local pe anul 2022 ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare

 primar: Cerbu Loredana

 

 8

 31.01.2022

 31.01.2022

 HCL NR 8 - aprobarea Devizului general actualizat si a principalilor indicatori tehnico-economici actualizati pentru proiectul “Modernizare,reabilitare si dotare Scoala Gimnaziala Victor Ion Popa ,Corp ,,A” sat Dodesti , comuna DODESTI, judetul Vaslui’’

 primar: Cerbu Loredana

 

 9

 31.01.2022

 31.01.2022

 HCL NR 9 - aprobarea Devizului general actualizat si a principalilor indicatori tehnico-economici actualizati pentru proiectul “Modernizare,reabilitare si dotare Scoala Gimnaziala Victor Ion Popa ,Corp ,,B” sat Dodesti , comuna DODESTI, judetul Vaslui’’

 primar: Cerbu Loredana

 

 10

 31.01.2022

 31.01.2022

 HCL NR 10 - aprobarea taxei speciale de salubrizare S.I.M.D.S. pentru comuna Dodești, judetul Vaslui

 primar: Cerbu Loredana

 

 11

 31.01.2022

 31.01.2022

 HCL NR 11 - aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Dodesti pe cele doua sectiuni: de functionare si dezvoltare pentru trimestrul IV, anul 2021

 primar: Cerbu Loredana

 

 12

 31.01.2022

 31.01.2022

 HCL NR 12 - aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli anual al Comunei Dodesti

 primar: Cerbu Loredana

 

 13

 31.01.2022

 31.01.2022

 HCL NR 13 - modificarea statului de funcții pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului comunei Dodești, județul Vaslui

 primar: Cerbu Loredana

 

 14

 08.02.2022

 08.02.2022

 HCL NR 14 - modificarea Hotărârii Consiliului local nr.45/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Dodești, județul Vaslui

 consilier: Iordache Panaghie

 

 15

  08.02.2022

  08.02.2022

 HCL NR 15 - aprobarea bugetului local pe anul 2022 si estimarile pe anii 2023-2025

 primar: Cerbu Loredana

 

 16

  08.02.2022

  08.02.2022

 HCL NR 16 - aprobarea Devizului general actualizat si a principalilor indicatori tehnico-economici actualizati pentru proiectul “Construire anexă socială “Parohia Adormirea Maicii Domnului’’ localitatea Dodești, județul Vaslui’’

 primar: Cerbu Loredana

 

 17

  08.02.2022

  08.02.2022

 HCL NR 17 - aprobarea sumelor necesare organizarii manifestarilor cultural- artistice, sportive, educative si sustinerea cultelor în comuna Dodesti în anul 2022

 vicerimar: Ifrim Viorel

 

 18

 18.03.2022

 18.03.2022

 HCL NR 18 - acordarea mandatului special reprezentantului asociatului in vederea exprimarii votului in Adunarea Generala a Asociatiei ADI-APC Vaslui cu privire la cererea de aderare a Comunei Grivita– județul Vaslui,la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Vaslui  ADI-APC

 primar: Cerbu Loredana

 

 19

 18.03.2022

 18.03.2022

 HCL NR 19 - acordarea unui mandat special reprezentantului UAT COMUNA DODEȘTI in Adunarea Generala  a   Asociatiei  pentru Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice  pentru Serviciul de Alimentare cu Apa si de Canalizare din Municipiile  Vaslui,  Barlad , Husi si Orasul Negresti -  judetul Vaslui ( APC VASLUI) pentru a vota hotararea privind aprobarea tarifelor aferente serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare epurare ape uzate, conform avizului Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice  nr. 952407/17.02.2022.

 primar: Cerbu Loredana

 

 20

 18.03.2022

 18.03.2022

 HCL NR 20 - modificarea contractelor de  închiriere  prin  acte adiționale, a pășunii comunale aflată în proprietatea privată a comunei DODESTI, judeţul VASLUI

 primar: Cerbu Loredana

 

 21

 18.03.2022

 18.03.2022

 HCL NR 21 - rectificarea a-I –a, a  bugetului local al comunei Dodesti pe anul 2022

 primar: Cerbu Loredana

 

 22

 18.03.2022

 18.03.2022

 HCL NR 22 - aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora  acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din comuna DODEȘTI, județul Vaslui , pentru semestrul II al anului școlar 2021-2022

 primar: Cerbu Loredana

 

 23

 18.03.2022

 18.03.2022

 HCL NR 23 - aprobarea Planului de întreținere, curățenie, înfrumusețare și bună gospodărire a comunei Dodești

 primar: Cerbu Loredana

 

 24

 29.04.2022

 29.04.2022

 HCL NR 24 - rectificarea a-II –a, a  bugetului local al comunei Dodesti pe anul 2022

 primar: Cerbu Loredana

 

 25

 29.04.2022

 29.04.2022

 HCL NR 25 - aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Dodesti pe cele doua sectiuni: de functionare si dezvoltare pentru trimestrul I, anul 2022

 primar: Cerbu Loredana

 

 26

 29.04.2022

 29.04.2022

 HCL NR 26 - anularea dobânzilor, penalităţilor şi accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale datorate bugetului local al comunei Dodești

 primar: Cerbu Loredana

 

 27

 29.04.2022

 29.04.2022

 HCL NR 27 -actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenti proiectului „Desfăşurarea în condiţii de prevenţie a activităţilor didactice aferente anului şcolar 2020/2021 în comuna Dodești în contextul riscului de infecţie cu coronavirus SARS-CoV-2 - ACHIZIŢIONAREA DE ECHIPAMENTE MEDICALE” – cod SMIS 149361

 primar: Cerbu Loredana

 

 28

 29.04.2022

 29.04.2022

 HCL NR 28 - propunerea de schimbare a destinației în vederea demolării unui imobil (construcție) Grădiniță C1, număr cadastral 73472-C1, proprietate publică a comunei Dodești, situată în sat Dodești, comuna Dodești, județul Vaslui

 primar: Cerbu Loredana

 

 29

29.04.2022

 29.04.2022

 HCL NR 29 - analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru trimestrul  I al anului 2022 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

 primar: Cerbu Loredana

 

 30

 29.04.2022

 29.04.2022

 HCL NR 30 - desemnarea membrilor comisiei de evaluare a performanţelor profesionale ale secretarului general al comunei Dodești

 primar: Cerbu Loredana

 

 31

 29.04.2022

 29.04.2022

 HCL NR 31 - alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile: mai, iunie, iulie 2022

 primar: Cerbu Loredana

 

 32

 18.05.2022

 18.05.2022

 HCL NR 32 - aprobarea depunerii proiectului ”Dezvoltarea sistemului de management local prin implimentarea unui ~Sistem de monitorizare și siguranță a spațiului public~ la nivelul Comunei Dodesti, judetul Vaslui” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Investiția: I.1.2. Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC

 primar: Cerbu Loredana

 

 33

 18.05.2022

 18.05.2022

 HCL NR 33 - aprobarea depunerii proiectului cu titlul “Ecosistem digital interconectat si integrat in cadrul Judetului Vaslui” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10/ I.1 /I.1.2 și a cheltuielilor legate de proiect

 primar: Cerbu Loredana

 

 34

 31.05.2022

  31.05.2022

 HCL NR 34 - încheierea unui act aditional la contractul de lucrări nr.666/12.03.2018  pentru obiectivul de investiție “Modernizare, reabilitare si dotare Scoala Gimnaziala Victor Ion Popa ,Corp ,,A” sat Dodesti , comuna DODESTI, judetul Vaslui’’

 primar: Cerbu Loredana

 

 35

  31.05.2022

  31.05.2022

 HCL NR 35 - încheierea unui act aditional la contractul de lucrări nr.667/12.03.2018  pentru obiectivul de investiție “Modernizare, reabilitare si dotare Scoala Gimnaziala Victor Ion Popa, Corp ,,B” sat Dodesti, comuna DODESTI, judetul Vaslui’’

 primar: Cerbu Loredana

 

 36

  31.05.2022

  31.05.2022

 HCL NR 36 - încheierea unui act aditional la contractul de lucrări nr.2894/24.09.2018  pentru obiectivul de investiție “Modernizare drum comunal DC 55 si drumuri sătești în comuna Dodești, județul Vaslui’’

 primar: Cerbu Loredana

 

 37

  31.05.2022

  31.05.2022

 HCL NR 37 - încheierea unui act aditional la contractul de lucrări nr.2670/18.10.2021  pentru obiectivul de investiție “Reabilitare și modernizare drumuri de interes local în satul Dodești, comuna Dodești, județul Vaslui’’

 primar: Cerbu Loredana

 

 38

 31.05.2022

 31.05.2022

 HCL NR 38 - rectificarea a-III –a, a  bugetului local al comunei Dodesti pe anul 2022

 primar: Cerbu Loredana

 

 39

 28.06.2022

 28.06.2022

 HCL NR 39 - analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru trimestrul  II al anului 2022 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

 primar: Cerbu Loredana

 

 40

 28.06.2022

 28.06.2022

 HCL NR 40 - aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Bibliotecii Comunale Dodești

 primar: Cerbu Loredana

 

 41

 28.06.2022

 28.06.2022

 HCL NR 41 - aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionarea al Căminului cultural DODEȘTI, judeţul Vaslui

 primar: Cerbu Loredana

 

 42

 28.06.2022

 28.06.2022

 HCL NR 42 - aprobarea dezmembrării terenului aparţinând domeniului privat al comunei Dodești, înscris în cartea funciară nr. 73507 a localităţii Dodești

 primar: Cerbu Loredana

 

 43

 28.06.2022

 28.06.2022

 HCL NR 43 - acordarea dreptului de folosință gratuită asupra unui imobil –teren în suprafață de 400 mp, situat în intravilanul satului Dodești identificat în CF 73510, proprietate privată a comunei Dodești către Inspectoratul de Poliţie al judeţului Vaslui.

 primar: Cerbu Loredana

 

 44

 28.06.2022

 28.06.2022

 HCL NR 44 - aprobarea regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulația proiectelor de hotărâri ale Consiliului local Dodești

 primar: Cerbu Loredana

 

 45

 28.06.2022

 28.06.2022

 HCL NR 45 - actualizarea Programului Anual al Achizitiilor Publice  2022 al Comunei Dodești, judetul Vaslui.

 primar: Cerbu Loredana

 

 46

 29.07.2022

  29.07.2022

 HCL NR 46 - aprobarea Raportului asupra activităţii desfaşurate de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I  al anului 2022

 primar: Cerbu Loredana

 

 47

  29.07.2022

  29.07.2022

 HCL NR 47 - alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile: august, septembrie, octombrie 2022

 primar: Cerbu Loredana

 

 48

 29.07.2022

 29.07.2022

 HCL NR 48 - aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Dodesti pe cele doua sectiuni: de functionare si dezvoltare pentru trimestrul II, anul 2022

 primar: Cerbu Loredana

 

 49

 31.08.2022

 31.08.2022

 HCL NR 49 - desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Dodești în Comisia  de evaluare a probei de interviu a concursului pentru ocuparea funcției de director al Școlii Gimnaziale ”Victor Ion Popa” Dodești precum și a supleantului acestuia

 primar: Cerbu Loredana

 

 50

 31.08.2022

 31.08.2022

 HCL NR 50 - acordarea unui mandat special reprezentantului UAT COMUNA DODEȘTI in Adunarea Generala  a  Asociatiei  pentru Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice  pentru Serviciul de Alimentare cu Apa si de Canalizare din Municipiile  Vaslui,  Barlad , Husi si Orasul Negresti -  judetul Vaslui ( APC VASLUI)

 primar: Cerbu Loredana

 

 51

 31.08.2022

 31.08.2022

 HCL NR 51 - aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vaslui, în perioada 2014-2020, a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului si a părții (cotei) de co-finanțare a cheltuielilor eligibile ale proiectului

 viceprimar: Ifrim Viorel

 

 52

 31.08.2022

 31.08.2022

 HCL NR 52 - aprobarea studiului de fezabilitate, a  indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat  pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC55 ȘI DRUMURI SĂTEȘTI ÎN COMUNA DODEȘTI, JUDEȚUL VASLUI”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

 primar: Cerbu Loredana

 

 53

 31.08.2022

 31.08.2022

 HCL NR 53 - modificarea statului de funcții pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului comunei Dodești, județul Vaslui

 primar: Cerbu Loredana

 

 54

 31.08.2022

 31.08.2022

 HCL NR 54 - rectificarea a-IV-a, a  bugetului local al comunei Dodesti pe anul 2022

 primar: Cerbu Loredana

 

 55

 13.09.2022

 13.09.2022

 HCL NR 55 - punerea la dispozitia AQUAVAS SA a terenurilor de pe domeniul public al UAT Dodesti pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vaslui, în perioada 2014-2020”

 viceprimar: Ifrim Viorel

 

 56

 13.09.2022

 13.09.2022

 HCL NR 56 - stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023

 primar: Cerbu Loredana

 

 57

 13.09.2022

 13.09.2022

 HCL NR 57 - declararea starii de insolvabilitate a unor debitori persoane fizice 

 primar: Cerbu Loredana

 

 58

 13.09.2022

 13.09.2022

 HCL NR 58 - rectificarea a-V-a, a  bugetului local al comunei Dodesti pe anul 2022

 primar: Cerbu Loredana

 

 59

 13.09.2022

 13.09.2022

 HCL NR 59 - analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru trimestrul  III al anului 2022 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

 primar: Cerbu Loredana

 

 60

 13.09.2022

 13.09.2022

 HCL NR 60 - aprobarea încheierii contractului de parteneriat între Consiliul Local al comunei Dodești și S.C. Prowind Rosiesti S.R.L.

 primar: Cerbu Loredana

 

 61

 31.10.2022

  31.10.2022

 HCL NR.61-Modificarea HCL NR.32/18.05.2022 privind aprobarea depunerii proiectului ,,Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unui sistem  de monitorizare si siguranta a spatiului public la nivelul Comunei Dodesti in cadrul PNRR

 primar: Cerbu Loredana

 

 62

  31.10.2022

 31.10.2022 

 HCL NR.62-Desemnarea reprezentantului CL Dodesti, in CA al Scolii Gimnaziale ,, V.I.P. Dodesti, in anul scolar 2022-2023

 primar: Cerbu Loredana

 

 63

  31.10.2022

 31.10.2022 

 HCL NR.63- Aprobarea Programului de dezapezire si combatere a poleiului pe drumurile din administrarea comunei Dodesti in perioada de iarna, 1 noiembrie 2022-31 martie 2023

 primar: Cerbu Loredana

 

 64

  31.10.2022

  31.10.2022

 HCL NR.64- Alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile , noiembrie, decembrie 2022, ianuarie 2023.

 primar: Cerbu Loredana

 

 65

  31.10.2022

 31.10.2022 

 HCL NR.65- Infiintarea Serviciului de Asistenta  Comunitara, si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului de Asistenta Comunitara

 primar: Cerbu Loredana

 

 66

  31.10.2022

 31.10.2022 

 HCL NR.66- Aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Dodesti pe cele doua sectiuni , de functionare si dezvoltare pt. trimestrul III, anul2022.

 primar: Cerbu Loredana

 

 67

  31.10.2022

 31.10.2022 

 HCL NR.67- Rectificarea a-VI-a, a bugetului local al comunei Dodesti pe anul 2022.

 primar: Cerbu Loredana

 

 68

  31.10.2022

 31.10.2022 

 HCL NR.68- Aprobarea modificarii anexei la HCL nr.17/08.02.2022 cu privire la sumele necesare organizarii manifestarilor cultural-artistice, sportive, educative si sustinerea cultelor in anul 2022.

 vicerimar: Ifrim Viorel

 

 69

  31.10.2022

 31.10.2022 

 HCL NR.69- Aprobarea numarului de burse si cuoantumul acetora, acordate elevilor din invatamintul preuniversitar de stat din com. Dodesti, pt. anul scolar 2022-2023.

 primar: Cerbu Loredana

 

 70

 18.11.2022

 18.11.2022

 HCL NR.70- rectificarea a-VII-a, a  bugetului local al comunei Dodesti pe anul 2022.

  primar: Cerbu Loredana

 

 71

 18.11.2022

 18.11.2022

 HCL NR.71 - aprobarea unui protocol de colaborare între UAT comuna Dodești și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale;

  primar: Cerbu Loredana

 

 72

 29.11.2022

 29.11.2022

 HCL NR.72 -aprobarea modificării și completării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 1727/2010, încheiat între  Asociația  pentru Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice  pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare din Municipiile  Vaslui,  Bârlad, Huși și Orașul Negrești -  Județul Vaslui ( APC VASLUI) și Operatorul Regional AQUAVAS SA, prin Actul  Adițional nr. 13

 primar: Cerbu Loredana

 

 73

 29.11.2022

 29.11.2022

 HCL NR.73 -aprobarea organizarii Retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Dodesti, judetul Vaslui, pentru anul scolar  2023-2024

 primar: Cerbu Loredana

 

 74

 29.11.2022

 29.11.2022

 HCL NR.74 -modificarea statului de funcții pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului comunei Dodești, județul Vaslui

 primar: Cerbu Loredana

 

 75  29.11.2022  29.11.2022  Privind rectificarea a-VIII-a, a  bugetului local al comunei Dodesti pe anul 2022  primar: Cerbu Loredana  
 76 15.12.2022  15.12.2022  privind actualizarea Programului Anual al Achizitiilor Publice  2022 al Comunei Dodești, judetul Vaslui.  primar: Cerbu Loredana  
 77 15.12.2022  15.12.2022  privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice a comunei Dodești, judeţul Vaslui, pentru anul 2023  primar: Cerbu Loredana  
 78 15.12.2022  15.12.2022  privind modificarea organigramei și a statului de funcții pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului comunei Dodești, județul Vaslui  primar: Cerbu Loredana  
 79  15.12.2022  15.12.2022  privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru trimestrul  IV al anului 2022 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati  primar: Cerbu Loredana  
 80  15.12.2022  15.12.2022  Privind rectificarea a-IX-a, a  bugetului local al comunei Dodesti pe anul 2022  primar: Cerbu Loredana  
 81  28.12.2022  28.12.2022  privind aprobarea taxei speciale de salubrizare S.I.M.D.S. pentru comuna Dodești, judetul Vaslui  primar: Cerbu Loredana  
 82  28.12.2022  28.12.2022  pentru modificarea H.C.L. nr.56/13.09.2022 privind impozitele si taxele locale pe anul 2023  primar: Cerbu Loredana  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

Contact

  • sat Dodesti, comuna Dodesti
    Vaslui, România
  • tel: 0235 433 118
    fax: 0235 433 118
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Despre comuna Dodesti

Comuna Dodesti, judetul Vaslui, reinfiintata in 2004, se intinde pe o suprafata de 2275 ha si are in componenta doua sate:

-       Dodesti

-       Urdesti

Citeste mai departe...

Harta Vaslui

harta_dodesti.gif

Scroll to top